M/s. Punjabi Ghasitaram Halwai Pvt. Ltd.

G. Ghasitaram Estate,
Jasmine Mill Road,
Mahim (East), Mumbai - 400 017.
Maharashtra. INDIA

Tel. No. : +91-22-24090000 / 24090101 / 24090202
               2409040 3/ 24033636 / 24033637

Email : info@ghasitaram.in, ghasitarams@gmail.com

Shop Address

Dheeraj Heritage, Shop No. 51,
Ground Floor, S.V. Road,
Santacruz (West).
Mumbai - 400054
Maharashtra. INDIA

Tel. No. : +91-22-26609666